Obecný úrad Čaklov
 
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach obce

ČAKLOV

Novinky

Novinka

Nové oficiálne webové sídlo obce Čaklov nájdete na tejto adrese:

www.obeccaklov.sk

 

Dňa 25.2.2011 navštívil našu obec Čaklov splnomocnenec vlády pre rómske komunity Dr.Miroslav Pollák .Stretnutia sa zúčastnili aj poslanec PSK Miroslav Daňo, pracovník detašovaného pracoviska Úradu splnomocnenca v Košiciach Marián Fečo, rómski poslanci, predstavitelia rómskych mimovládnych organizácií z nášho okresu, z Košíc a starostovia niektorých obcí.Cieľom pracovného stretnutia  bolo prejednanie hlavných problémov Rómov, možnosti pomoci Úradu splnomocnenca vlády a vyjadrenie  dôvery p.Pollákovi.Zúčastnení navštívili aj Základnú školu a Spojenú školu v našej obci.

Informácia

Zmluvy, dodatky k zmluvám obce Čaklov sú dočasne zverejňované od 1.1.2011 v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti SR .

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce na základe zákona  č.369/1990 z.z. §12 odst.1 písmeno a, týmto zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 25.2.2011 o 17. hod. na Obecnom úrade v Ćaklove.

Program :

1.Otvorenie zasadnutie

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.Určenie členov návrhovej komisie

4.Kontrola uznesenia č.3

5.Schválenie rozpočtu obce na r. 2011

Ponuka na predaj

OBEC ČAKLOV ponúka na predaj automobil valník terénny Praga V3S bez ŠPZ.Ponuky zasielajte na obecný úrad Čaklov do 31.3.2011

Foto je k dispozícií vo fotoalbume stránky

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Čaklov na základe zákona č. 369/1990 Z.z. § 12 odst.1 písmeno a,  týmto zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva  na deň 9.2.2011 o 17.oo hod.   na Obecnom úrade  v Čaklove.

Program :

  1. Otvorenie  zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Určenie členov návrhovej komisie
  4. Kontrola uznesenia č.2
  5. Návrh rozpočtu obce na r. 2011
  6. Návrh zápisu do kroniky za r.2010
  7. Príprava programu rozvoja obce  v investičnej a neinvestičnej výstavby  služieb a spoločenského života na roky 2011- 2014
  8. Žiadosti

a)      FsK Čaklov – žiadosť o finančný príspevok

Výberové konanie

Obec Čaklov vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa a zhotoviteľa 

na projekt " ÚSTREDNÉ KÚRENIE pre zdravotné stredisko Čaklov"

Prihlášky je potrebné podať do 28.2.2011  v úradných hodinách na

obecný úrad Čaklov.  

Prihlášky na obsadenie " Kronikár obce Čaklov" je možné podávať  na obecný úrad Čaklov do 9.2.2011.

Výberové konanie sa uskutoční 18.2.2011 o 17.oo hod. na obecnom úrade v Čaklove.

Informácia z jednania o nájomných bytoch nižšieho štandardu a prejednanie nedoplatkov na nájmoch

Zápis

zo zasadnutia komisie finačnej, komisie ŽP a výstavby ohľadom zmlúv nájomníkov v nájomných bytoch nižšieho štandardu a prejednania nedoplatkov na nájomoch, konaná dňa 26.1.2011 o 13.oo hod.na obecnom úrade

Prítomní : Jakubov Vladimír, zástupca starostu 

      Stanislav Hudák, predseda finančnej komisie

Výberové konanie - kronikár obce Čaklov

Obecný úrad Čaklov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie "KRONIKÁR" obce Čaklov . Záujemci sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade  v úradných hodinách, k žiadosti priložte krátky životopis.    

photo

Streda 17. 9. 2014

Počet návštev: 285190